Επιστροφές και δικαίωμα υπαναχώρησης

Επιστροφές και προϋποθέσεις

 

1. Επιστρέφει για κατασκευαστικά ελαττώματα.

Ο Χρήστης μπορεί να επιστρέψει στο THE INDIAN FACE, κάθε προϊόν που παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάττωμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των συμβατικών προϊόντων, ο Χρήστης θα έχει προθεσμία ενός μηνός για να επικοινωνήσει THE INDIAN FACE την έλλειψη συμμόρφωσής τους με αυτά. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της περιόδου, ο χρήστης θα αναλάβει οποιαδήποτε ζημιά.

Για να επισημοποιήσει την επιστροφή, ο Χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας THE INDIAN FACE εντός ενός μηνός, στη διεύθυνση επικοινωνήστε @ theindianface .com, υποδεικνύοντας το προϊόν ή τα προϊόντα που θα επιστραφούν, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία και μια λεπτομερή λίστα των ελαττωμάτων που βρέθηκαν σε αυτό

Μόλις THE INDIAN FACE έχει λάβει την ανακοίνωση από τον Χρήστη, θα σας ενημερώσει μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες εάν θα επιστρέψει ή όχι το προϊόν. Σε περίπτωση που η απόδοση επιστρέψει, THE INDIAN FACE Θα υποδείξει στον Χρήστη τον τρόπο συλλογής ή αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος στα γραφεία / αποθήκες του.

Κάθε προϊόν που πρέπει να επιστραφεί πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, κατά περίπτωση, την τεκμηρίωση και τα αρχικά παρελκόμενα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν ο Χρήστης δεν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, THE INDIAN FACE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή.

Μόλις ληφθεί το προϊόν και επιβεβαιωθούν τα ελαττώματα, THE INDIAN FACE Θα δώσει στον Χρήστη τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα άλλο από τα ίδια χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτή η επιλογή είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δυσανάλογη THE INDIAN FACE.

Σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης αποθεμάτων, δεν ήταν δυνατή η αποστολή ενός άλλου προϊόντος με ίδια χαρακτηριστικά, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να καταγγείλει τη σύμβαση (δηλαδή επιστροφή των καταβληθέντων ποσών) ή να ζητήσει την αποστολή άλλου μοντέλου ο Χρήστης επιλέγει οικειοθελώς.

Η παράδοση του προϊόντος με ίδια χαρακτηριστικά ή το νέο μοντέλο που επιλέγει ο Χρήστης, κατά περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες 3-5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία THE INDIAN FACE Ο Χρήστης θα επιβεβαιώσει την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή της αποστολής του νέου μοντέλου.

Η αντικατάσταση, η αποστολή νέου μοντέλου ή η καταγγελία της σύμβασης δεν συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τον Χρήστη.   

Εάν ο Χρήστης τερματίσει τη σύμβαση, THE INDIAN FACE θα προβεί στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού που καταβλήθηκε στον Χρήστη για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος.

THE INDIAN FACE ενημερώνει τους Χρήστες ότι ο όρος για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που θα είχε χρησιμοποιήσει ο Χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος.

2. Απόσυρση.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τα προϊόντα που παραλήφθηκαν στην παραγγελία του, ο Χρήστης, σύμφωνα με τον Γενικό Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών και των Χρηστών, θα έχει δεκατέσσερις (15) ημερολογιακές ημέρες για να επιστρέψει το σύνολο της παραγγελίας ή, αν προτιμάτε, μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αποτελούν τη συνολική παραγγελία και όλα χωρίς ποινή και χωρίς να χρειάζεται να υποδείξετε τους λόγους.

Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να φέρει το άμεσο κόστος επιστροφής THE INDIAN FACE, αν επιστρέφετε ολόκληρη την παραγγελία ή αποφασίσετε να επιστρέψετε μόνο μερικά από τα προϊόντα στη σειρά.

Για να επισημοποιήσετε την επιστροφή, πρέπει να επικοινωνήσετε THE INDIAN FACE στη διεύθυνση επικοινωνία @ theindianface .com, στέλνοντας ένα συμπληρωμένο έντυπο ανάληψης που συνοδεύει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μετά την παραλαβή της εν λόγω ανακοίνωσης, THE INDIAN FACE Θα υποδείξει τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας στα γραφεία ή στις αποθήκες της.

 

THE INDIAN FACE δεν είναι υπεύθυνη για την εταιρεία ταχυμεταφορών που ο Χρήστης προσλαμβάνει για την επιστροφή της παραγγελίας. Με αυτή την έννοια, THE INDIAN FACE συνιστά στον Χρήστη αυτό ζητήστε από την εταιρεία ταχυμεταφορών να σας παράσχει αποδείξεις παράδοσης όταν ο courier έχει καταθέσει το προϊόν στα γραφεία του THE INDIAN FACE, ώστε ο Χρήστης να γνωρίζει ότι το προϊόν έχει παραδοθεί σωστά THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE δεν είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση όπου ο Χρήστης αποστέλλει την εντολή επιστροφής. Πρέπει πάντα να είναι το γραφείο μας στην περίπτωση της Ευρώπης. Αν δεν είχαμε επιβεβαίωση παράδοσης και ο χρήστης δεν παρουσίασε απόδειξη παράδοσης, THE INDIAN FACE δεν θα ήταν υπεύθυνος για την απώλεια και θα ήταν ο χρήστης που θα έπρεπε να διεκδικήσει την εταιρεία μεταφορών που είχε συνάψει.

Τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας (όπως τα έξοδα αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών) θα βαρύνουν άμεσα τον Χρήστη.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία και, κατά περίπτωση, την τεκμηρίωση και τα αρχικά εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν ο Χρήστης δεν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο ή εάν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, ο Χρήστης αποδέχεται ότι το προϊόν μπορεί να υποστεί απόσβεση ή ότι THE INDIAN FACE  επιστροφής μπορεί να απορριφθεί.

μια φορά THE INDIAN FACE ελέγξτε ότι η παραγγελία είναι σε καλή κατάσταση, THE INDIAN FACE θα επιστρέψει τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον Χρήστη.

Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία, THE INDIAN FACE θα επιστρέψει στον Χρήστη όλα τα ποσά που θα είχε καταβάλει και εάν επιστρέψει μόνο ένα από τα προϊόντα, θα επιστραφεί μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στα προϊόντα αυτά.

THE INDIAN FACE ενημερώνει τους Χρήστες ότι ο όρος για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που θα είχε χρησιμοποιήσει ο Χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, THE INDIAN FACE θα επιστρέψει τα ποσά που πληρώθηκαν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος.

 

Πολιτική ανταλλαγής προϊόντων

THE INDIAN FACE δεν αναγνωρίζει την αλλαγή μεταξύ ενός προϊόντος που αγοράστηκε από τον Χρήστη για άλλο προϊόν που προσφέρεται στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να κάνει την αλλαγή ενός προϊόντος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 6.2 και στη συνέχεια να αγοράσει το νέο προϊόν που επιθυμεί.